Members<Ph.D student>

MANO, Gen-yu
YOSHIDA, Mizuki
SHINOHARA, Tsugumichi
SHIMIZU, Yuta

<Master's students>
MATSUMOTO, Koichiro
YOSHINAGA, Nao

HARADA, Shogo
SAGAGUCHI, Shi-on
SHIMOMACHI, Taiga
TACHIBANA, Hikaru


<Undergraduates>
HAYAKAWA, Yuki
MIYANO, Rina
NISHIDA, Yoshiki

English Japnese