1. Osaka City University
  2. Graduate School of Science
  3. Division of Biology & Geosciences

Science of Biomolecules

Functional Metabolic Regulation Science Ryoji MASUI (rmasui@)
Functional Biological Low Molecule Science Ken-ichi FUJITA (kfujita@)
Yoshihiro YAMAGUCHI (yoshi@)
Functional Biopolymer Science I Kazuo ITO (ito@)
Functional Biopolymer Science II Akihisa TERAKITA (terakita@)
Mitsumasa KOYANAGI (koyanagi@)

Functional Biosciences

Functional Animal Biology Tohru KOMIYA (tkom@)
Toshiro MIZUNO (mizu@)
Functional Plant Biology
Kazuyuki WAKABAYASHI (wakaba@)
Kouichi SOGA (soga@)
Functional Cellular Biology Makoto MIYATA (miyata@)
Taro NAKAMURA (taronaka@)
Ikuko FUJIWARA (ikuko.fujiwara@)

Functional Biology of Natural History

Functional Animal Ecology Masanori KOHDA (maskohda@)
Satoshi AWATA (sa-awata@)
Functional Plant Ecology Akira ITOH (itoha@)
Satoshi NANAMI (snanami@)
Informatics Biology Shinsuke GOTO (shingoto@)
Taro FUCHIKAWA (tfuchi@)
Plant Evolution and Adaptation Toshihiro YAMADA (tyamada@)
Chiyomi UEMATSU (uematsu@)
Satoshi KOI (skoi@)

Environmental Geoscience

Geological Informatics Shinji MASUMOTO (masumoto@)
Tatsuya NEMOTO (tnemoto@)
Urban Geosciences Satoru YAMAGUCHI (yanchi@)
Tsuyoshi HARAGUCHI (haraguti@)
Natural History of Anthropogene Muneki MITAMURA (mitamura@)
Jun INOUE (juni@)

Earth Evolution Sciences

Mineralogy and Geochemistry Harue MASUDA (harue@)
Keiji SHINODA (shinoda@)
Petrology Takamoto OKUDAIRA (oku@)
Tetsuya SAKUYAMA (sakuyama@)
Geohistory Yoichi EZAKI (ezaki@)
Natsuko ADACHI (adachi@)

add "sci.osaka-cu.ac.jp" to send e-mail