Miyata lab

Connection滑走運動コネクション


2019
Watanabe, Hayashi, Murata, Nagai, Sudo, Kodera

2018
Campen, Smith, Hutchison, Wise, McDonald, Glass, Suzuki, Sun

2018
Glass

2018
Iwabuchi, Glass, Matsuda

2018
Blötz, Stülke

2018
Garcia-Morales

2018
Matsuda, Oishi, Nakane, Kakizawa

2018
Rosengarten, Kenri, Nakane

2018
Krause, Balish

2018
Kakizawa, Wu, Liu, Nakane, Oshima, Seto

2018
Ohnuki, Nakamura, Shiomi, Kinosita, Arata

2017
Nomura, Kawamoto, Wada, Inaba, Narita, Ueda, Robinson

2017
Taoka, Tashiro, Honma, Kojima, Matsumoto,Kawagishi, Nishiyama, Toyonaga, Shiomi, Minamino, Tahara, Nakamura, Mizutani, Kim, Terahara, Takabe

2016
Mignot

2015
Hiratsuka, Terashima, Takiguchi, Kashiwazaki, Osawa

2016
Kodera, Watanabe, Nakamura, Minamino,Takano, Mori, Harada, Kinoshita, Yoshida

2014
Sasaki, Lluch-Senor

2014
Beeby, Tahara, Hamaguchi, Tulum

2013
Shaevitz, Daiho, Kojima

2013
Wang, Meng, Liu

2012
Manson

2010
Oshima, Kakizawa, Hoshi, Horino

2010
Stulke, Schmidl

2010
Balish lab, Matsuo

2010
Gonzalez-Gonzalez, Garcia-Morales, Broto, Calisto, Pinol, Kawaguchi

2009
Yanagida, Okada

2008
Balish

2008
Krause

2008
Pinol, Lluch-Senor, Wu, Nonaka, Burgos

2008
Berg, Turner

2007
Japan Myco Meeting

2006
Burgos, Pich

2006
Pinol, Pich, Burgos
Sasaki, Horino, Nakane

2004
Balish, Ogaki, Nagai

2004
Hasselberg, Jordan
Waldo, Uenoyama

2001
Soujik, Skerker, Berg

2000
Citti, Shimizu

1999
Rosengarten,
Layh-Schmitt

1998
Krause, Kenri, Seto

2002
Much, Jaffe

2002
Errington, Kenri

2000
Laigret, Caio

1998
Winner

1992
Miyata, Hu