Staff

Emeritus Director
KAWAUCHI, Akio
Director
OHNITA, Yoshihiro
Assistant Vice-Director
TANIGAWA, Tomoyuki
Vice-Director
OKADO, Masato ・ TAMARU, Hiroshi
Secretary
OHASHI, Miho