Staff

Emeritus Director
KAWAUCHI, Akio
Director
OHNITA, Yoshihiro
Assistant Vice-Director
TAKAHASHI, Futoshi
Vice-Director
OKADO, Masato・KAMADA, Seiichi
Secretary
OHASHI, Miho